Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Metodi E Livelli

 

Metodi E Livelli

שיטות הוראה

 

הקורס מתבסס על שיטת הוראה הדוגלת בשיחה. להלן עיקריה:

·         תפקיד מרכזי של התלמיד שלומד באמצעות עבודה בזוגות, עבודה בקבוצות ומשחק תפקידים;

·         המורה משמש כמנחה של השיחה;

·         במסגרת הקורס נעשה שימוש בעיקר בחומרים אוטנטיים (טקסטים כתובים, אודיו ווידאו, טקסטים וידיאו) וניתנים שיעורים בדרגות קושי עולות;

·         שימוש במידע אינטראקטיבי;

·         בתחילת הקורס שימוש השיחה מתנהלת בעיקר באיטלקית ובהמשך באיטלקית בלבד.


רמות הקורסים


המכון האיטלקי לתרבות סניף חיפה התאים את היצע הקורסים למסגרת האירופאית המשותפת (
Framework), שנוסחה ביחד עם ה- British Council, מכון גתה, אליאנס הצרפתי, מכון סרבנטס ועבור איטליה – עם האוניברסיטה לזרים של פרוג'יה.

המסגרת קובעת 5 רמות ללימוד השפה (A2, B1, B2, C1, C2) ומגדיר בפירוט את היכולות שיש לרכוש בטרם אפשר לעבור מרמה נתונה לרמה הבאה אחריה.

עוד קובעת המסגרת כי מספר השעות המינימלי הנחוץ להשלמת כל רמה הוא 120 שעות.

 

·         רמה 1 או רמה בסיסית

בתום מחזור הלימודים הראשון, לאחר 120 שעות לימוד, התלמיד מגיע לרמה A2 של המסגרת האירופאית המשותפת ללימוד שפות כשהוא בעל היכולות הבאות:

-          מבין משפטים וביטויים שכיחים בשפה שהינם רלבנטיים בתחומים בעלי רלבנטיות מיידית (כגון פרטים אישיים בסיסיים ופרטים בסיסיים על משפחתו, כיצד לערוך קניות, גיאוגרפיה מקומית, תעסוקה);

-          מתקשר בפעולות פשוטות ושגרתיות שדורשות חילופי מידע פשוטים על נושאים מוכרים וכלליים;

-          יודע לתאר במונחים פשוטים היבטים פשוטים של הרקע שלו, של סביבתו הקרובה;

-          יודע לבטא צרכים מיידיים.

סיום שלב זה מכין את התלמיד לבחינת אישור CELI 1 של האוניברסיטה לזרים של פרוג'יה

 

·         רמה 2 או רמה בסיסית מתקדמת

בתום שלב הלימודים השני, לאחר 120 שעות לימוד נוספות (ובסך הכל לאחר 240 שעות לימוד), הסטודנט מגיע לרמה B1 של המסגרת האירופאית המשותפת ללימוד שפות כשהוא בעל היכולות הבאות:

-          מבין את הנקודות העיקריות בנושאים מוכרים שנוגעים לבית הספר, לשעות הפנאי וכדומה;

-          יודע להתמודד כלאחר יד עם מצבים שיכולים להתרחש בעת ביקור במדינה שבה מדברים את השפה;

-          מסוגל לכתוב טקסט פשוט בנושאים שמוכרים לו או מעניינים אותו;

-          מסוגל לתאר חוויות ואירועים, חלומות, תקוות ושאיפות ולהסביר בקצרה את הסיבות לדעותיו ולתוכניותיו.

סיום שלב זה מכין את הסטודנט לבחינת אישור CELI 2 של האוניברסיטה לזרים של פרוג'יה.

 

·         רמה 3 או רמת בינונית

בתום שלב הלימודים השלישי, לאחר 120 שעות לימוד נוספות (ובסך הכל 360 לאחר שעות לימוד), הסטודנט מגיע לרמה B2 של המסגרת האירופאית המשותפת ללימוד שפות כשהוא בעל היכולות הבאות:

-          מבין את הרעיונות העיקריים של טקסטים מורכבים בנושאים קונקרטיים ומופשטים כאחד, לרבות דיונים טכניים בתחום ההתמחות שלו;

-          מסוגל לשוחח ברהיטות וספונטניות מסוימות שמאפשרות אינטראקציה טבעית עם דוברי השפה הילידים מבלי שיהיה כרוך בכך מאמץ מבחינתו של בן-שיחתו;

-          יודע לכתוב טקסט ברור ומפורט על מגוון רחב של נושאים ולהסביר נקודת מבט על נושא ולפרט את יתרונות והחסרונות של האפשרויות השונות.

סיום שלב זה מכין את התלמיד לבחינת אישור CELI 3 של האוניברסיטה לזרים של פרוג'יה

 

·        רמה 4 או מתקדמת

בתום שלב הלימודים הרביעי, לאחר 120 שעות לימוד נוספות (ובסך הכל לאחר 480 שעות לימוד), הסטודנט מגיע לרמה C1 של המסגרת האירופאית המשותפת ללימוד שפות כשהוא בעל היכולות הבאות:

-


29