אתר זה משתמש בעוגיות טכניות, אנליטיות וצד שלישי.
על ידי המשך גלישה, אתה מקבל את השימוש בעוגיות.

העדפות cookies

הסמכות

תעודות לאיטלקית כשפה זרה


התעודות לאיטלקית הן תעודות בהן מוצהר על דרגת הקומפטנטיות בניהול שיחה באיטלקית כשפה זרה.
התעודות מיועדות לכל האזרחים הזרים, האזרחים האיטלקים המתגוררים בחו”ל (צאצאיהם של מהגרים איטלקים) ולמהגרים זרים באיטליה.

כדי לגשת לבחינות לא נדרשים תארי לימודים מיוחדים.

משרד החוץ סיכם הסכמים עם המוסדות הבאים על קיום הבחינות בחו”ל באמצעות המכונים האיטלקים לתרבות:

האוניברסיטה לזרים של פרוג’יה
 (
CELI – CIC)
האוניברסיטה לזרים של סיינה (CILS)
אוניברסיטת רומא טרה
 (IT – ele.IT)
אגודת דנטה אליגיירי (PLIDA)


התאמת התעודות למסגרת האירופאית המשותפת

 

האוניברסיטה לזרים של  פרוג’יה האוניברסיטה לזרים של סיינה אוניברסיטת רומא טרה דנטה אליגיירי
רמה C2 בקיאות

 CELI 5  CILS Quattro-C2  IT  PLIDA C2
 רמה C1 יעילות

 CELI 4  CILS Tre-C1  ——  PLIDA C1
 רמה B2 התקדמות

 CELI 3  CILS Due B2  ——  PLIDA B2
רמה B1 סף  CELI 2  CILS Uno B1  ele.IT  PLIDA B1
רמה A2 הישרדות  CELI 1  CILS A2  ——  PLIDA A2
 רמה A1 קשר


 CELI 1  CILS A1  ——  PLIDA A1

Certificazione dell’italiano come lingua straniera

I Certificati di Italiano sono titoli che dichiarano il grado di competenza comunicativa in italiano come lingua straniera. I destinatari sono tutti i cittadini stranieri, i cittadini italiani residenti all’estero (discendenti di emigrati italiani) e gli immigrati stranieri in Italia.

Per sostenere le prove non è necessario possedere titoli di studio particolari.

Per la somministrazione delle prove all’estero tramite gli Istituti Italiani di Cultura, il Ministero degli Affari Esteri ha stipulato convenzioni con le seguenti Istituzioni:

Corrispondenza delle certificazioni con il Quadro Comune Europeo di Riferimento

Università per stranieri di Perugia Università per Stranieri di
Siena
Università degli Studi di Roma Tre Dante Alighieri
LIVELLO C2
Padronanza
CELI5 CILS Quattro – C2 IT PLIDA C2
LIVELLO C1
Efficacia
CELI4 CILS Tre – C1 —— PLIDA C1
LIVELLO B2
Progresso
CELI3 CILS Due – B2 int.IT PLIDA B2
LIVELLO B1
Soglia
CELI2 CILS Uno – B1 ele.IT PLIDA B1
LIVELLO A2
Sopravvivenza
CELI1 CILS A2 base.it PLIDA A2
LIVELLO A1
Impatto
CELI1 CILS A1 —— PLIDA A1